Български
Начало

Съобщение по чл.92а ал.1 и 2 от ЗППЦК

17/06/2019

 

„Родна Земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на акция, при общ размер на предлаганата емисия 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева. Капиталът на „Родна Земя Холдинг“ АД се увеличава на основание овластяване по чл. 7, ал. 4 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно решение на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 28.05.2019 г. за увеличаване на капитала на Дружеството от 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 56 010 600 (петдесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) лева, чрез издаване на нови 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка и емисионна стойност 1.80 (един лев и 80 ст.) лева всяка. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 769-Е/11.06.2019 г.