Български
Начало

Последни новини

Застраховка Родна Земя Холдинг

12-05-2020

Застраховка Родна Земя Холдинг

Прочети повече »

Относно: чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

07-08-2019

В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД,

Прочети повече »

Уведомление за удължаване чл.84 ал.1 от ЗППЦК

05-08-2019

Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, „Родна земя Холдинг“ АД, удължава с 60 (шестдесет) дни или до 04.10.2019 г. включително (който ден ще се смята за последен ден от подписката) срока на подписката за публично предлагане на 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с емисионна стойност 1.80 (един лев и осемдесет ст.) лв. всяка.

Прочети повече »

Съобщение по чл.92а ал.1 и 2 от ЗППЦК

16-06-2019

„Родна Земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас

Прочети повече »

Проект за ревитализация и реконструкция на комплекс Захарна Фабрика.

21-08-2015

Проект за ревитализация и реконструкция на комплекс Захарна Фабрика.

Прочети повече »

"Родна земя холдинг" АД продава поземлени имоти в гр.София, район "Илинден" к-с "Захарна фабрика"

"Родна земя холдинг" АД продава поземлени имоти в гр.София, район "Илинден" к-с "Захарна фабрика" с обща площ 5.725 кв.м + 27.400 кв.м. (33.125 кв.м.) по нат. акт.

Прочети повече »

КЗК разреши на "Родна земя холдинг" АД да придобие мажоритарен пакет от акциите с право на глас от Хедус АД, притежаващо 100% от капитала на Баумакс България ЕООД

20-01-2015

На 20.01.2015г. , КЗК разреши на "Родна земя холдинг" АД да придобие мажоритарен пакет от акциите с право на глас от Хедус АД, притежаващо 100% от капитала на Баумакс България ЕООД. Баумакс България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност,регистрирано в София, България на 11 октомври 2004г. Дружеството е с основен предмет на дейност - търговия на дребно за строителството и дома. Дружеството развива дейността си, в 8 хипермаркета, позиционирани в 7-те най-големи градове в България. Баумакс България ЕООД е най-голямата търговска верига от типа "Направи си сам" в България, с търговска площ от над 105 000 кв.м. Търговските обекти на Дружеството ежедневно се посещават от повече от 15 000 клиента. Към 31.12.2014г. в дружеството работят 514 служители.

Прочети повече »

В Търговски регистър към АВ са вписани промени в състава на съвета на директорите на Родна земя Холдинг АД

01-10-2014

На 01.10.2014 г. в Търговски регистър към АВ са вписани промени в състава на съвета на директорите на Родна земя Холдинг АД.От длъжността член на Съвета на директорите на дружеството, бяха освободени, лицата Виктория Иванова Тепавичарова и Росица Железова Герджикова. За нови членове на Съвета на директорите на дружеството са вписани Бисер Лозков Лозев и Стиляна Иванова Грозданова.

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

18-08-2014

На 18.08.2014 г. Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 19.09.2014 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД ще бъде проведено на 14.07.2014 г.

30-06-2014

Съгласно изискванията на чл. 227 ал.3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД ще бъде проведено на 14.07.2014 г. от 16.00 на същото място и при същия дневен ред

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

29-05-2014

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 30.06.2014 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

27-01-2014

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 28.02.2014 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

29-05-2013

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква редовно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 12.07.2013 г. от 15.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Уведомление за промяна в избора на медия

31-01-2013

Уведомление за промяна в избора на медия

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

01-10-2012

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 08.11.2012 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

10-07-2012

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 10.08.2012 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София,район Изгрев, ул. “Фредерик Жулио Кюри” №20, ет. 10. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”.Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите

30-01-2012

Съветът на директорите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК,свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД на 01.03.2012 г. от 15.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Добрич, бул. “Трети март” №47. Поканата за свикването, както и писмените материали за общото събрание са публикувани в секция” За инвеститори” – „Събрание за акционери”. Допълнителна инфромация, можете да получите на е-mail: info@rodnazemya.bg

Прочети повече »