Български
Начало

Уведомление за удължаване чл.84 ал.1 от ЗППЦК

06/08/2019

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, „Родна земя Холдинг“ АД, удължава с 60 (шестдесет) дни или до 04.10.2019 г. включително (който ден ще се смята за последен ден от подписката) срока на подписката за публично предлагане на 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с емисионна стойност 1.80 (един лев и осемдесет ст.) лв. всяка.

 

Съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК това удължаване на подписката ще бъде обявено незабавно на интернет страницата на „Родна земя Холдинг“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник, ще бъде оповестено в Търговския регистър и публикувано в централния ежедневник по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК – в-к „Сега“.