Български
Начало

Относно: чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

08/08/2019

УВЕДОМЛЕНИЕ
от „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770,
седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10
Относно: чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни
книжа и за разкриването на информация
Уважаеми дами и господа,
В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба
№ 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично
предлагане на акции от увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД, проведена,
съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 28.05.2019 г. за увеличаване
на капитала от 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) на
56 010 600 (петдесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) чрез издаване на нови
20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас,
с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.80 лева всяка и въз основа на Проспект
за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение №
769-Е от 11.06.2019 г.
Резултатите от публичното предлагане са, както следва:
• Дата на приключване на публичното предлагане – 07.08.2019 г.
• Общ брой записани акции – 19 999 997 броя обикновени, поименни, безналични
акции с право на глас всяка;
• Сума, получена срещу записаните акции – 35 999 994.60 лева;
• Размер на всички разходи по публичното предлагане - 22 309.00 лева.
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други
подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Уведомление